Aktualności

29-10-2020 Czasowe zawieszenie zajęć w klasach I - III

Zarządzenie Nr 2/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach

z dnia 29.10.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach I – III w Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu oraz uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

1.     Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w formie stacjonarnej w klasach I – III w Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach w okresie od dnia 30 października 2020r. do 6 listopada 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.    W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, realizacja podstawy programowej oraz zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3.     Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.kosmidry.pl oraz w dzienniku Vulcan Uonet+

4.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Iwona Kępa

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kośmidrach

Wydarzenia w roku szkolnym

Losowa galeria: Świąteczny Sezam 2014

tn_img_0003.jpg
Biuletyn Informacji Publicznej
sko herbPL
certyfikat pewniak
program grosik